Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING

Handelsonderneming Zuidema respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geďmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hunde rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “de beheerder”): Handelsonderneming Zuidema, gevestigd te Molenweg 20, 7055 AH, Heelweg, Kvk-nummer: 09025567.

Artikel 2 – De verwerking van Persoonsgegevens

1.       Uw persoonsgegevens worden verzameld door Handelsonderneming Zuidema, Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geďdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geďdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of 1 of meerder elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2.       Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

·         Naam

·         Email-adres

 

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor: het onderhouden van relaties met U.

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register en het op deze wijze verkregen register is niet gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1.       Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@zuidematrailers.nl.

2.       Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop U Uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt U antwoord op Uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen

 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

1.       U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt U een mail naar het volgende adres: info@zuidematrailers.nl.

2.       Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden

 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 10 – Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Dhr Z. Zuidema, info@zuidematrailers.nl

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 24-5-2018 tot nader order

 

Zuidema Trailers | Molenweg 20 | 7055 AV  Heelweg (Varsseveld) | (+31) 0315 241900.